نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول: سید رسول میرقادری 
سردبیر: فرهاد دانشجو 
  • مجتبی ازهری (دانشگاه صنعتی اصفهان)
  • اباذر اصغری (دانشگاه تهران)
  • مجید جمال امیدی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
  • محمد رضائی پژند (دانشگاه فردوسی مشهد)
  • بهروز عسگریان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
  • نادر فنائی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
  • محسن گرامی (دانشگاه سمنان)
  • فرشید مالک قاینی (دانشگاه تربیت مدرس)
  • شروین ملکی (دانشگاه صنعتی شریف)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد:
http://journalisss.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب