Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Structure & Steel

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولادVolume 16, Number 33 (2021-12)


بررسی ‎عددی‎ ‎عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی شاقولی‌شده پس از زلزله
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی دارای فیوزهای برشی با سوراخ‌های بیضی شکل
[Abstract-FA] | [XML]

ردیابی آسیب مبتنی بر موجک در المان سازه‌ای تیر فولادی
[Abstract-FA] | [XML]

نمود اثر مودهای بالاتر در عملکرد لرزه‌ای اسکلت‌های قاب صلب میان‌ مرتبه با رویکرد تحلیلی پوش‌اور مودال
[Abstract-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی اتصال خمشی فولادی با مقاطع کاهش یافته (RBS) و جان موج‌دار ذوزنقه‌ای
[Abstract-FA] | [XML]

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بلندمرتبه بتن‌آرمه دارای پس‌نشستگی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه
[Abstract-FA] | [XML]

Volume 15, Number 32 (2021-9)


معرفی و ارزیابی سازه های مرکزگرای ترکیبی با رویکرد تاب آوری لرزه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی لرزه ای مهاربندهای کمانش‌تاب با طول کوتاه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رفتار لرزه‎ای سیستم مهاربند ضربدری با فولاد گرید پایین با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در زلزله‎های حوزه نزدیک و دور از گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل لرزه‌ای احتمالاتی سازه‌های فولادی مجهز به میراگرهای ویسکوز غیر خطی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی سختی، مقاومت و برش پایه دیوارهای برشی فولادی صاف و موجدار ذوزنقه‌ای قائم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه بلند مرتبه قاب خمشی محیطی دسته شده تحت زلزله‌های متوالی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 15, Number 31 (2021-4)


صحت سنجی مدل نرم افزاری پل‌‌ دارای قوس افقی با استفاده از آزمون میدانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رفتار دیوار برشی با ورق فولادی در ساختمان های بلندمرتبه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر تغییر مشخصات مکانیکی و هندسی بر روی اتصالات قاب‌های خمشی فولادی در برابر خرابی پیش‌رونده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیشنهاد شاخص تعمیر پذیری قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا پس کشیده تحت زلزله های دور از گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تشکیل میدان کششی در دیوارهای برشی فولادی با عدم اتصال کامل ورق جان به المان های مرزی قائم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پارامتری رفتار چرخه ای اتصال خمشی نوین Tشکل تیر فولادی به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 14, Number 30 (2020-12)


مهار جانبی بال تحتانی تیرهای فولادی در سسیستم تیر و دال مختلط به وسیله سخت کننده عرضی جان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حذف سخت کننده های میانی تیر پیوند قوطی شکل در قاب های مهاربندی واگرا با استفاده از فولاد با تنش تسلیم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه پروتکل بارگذاری ملی به منظور ارزیابی لرزه ای اتصالات خمشی و بررسی آزمایشگاهی اتصالات خمشی جوشی WUF-W و RBS تحت پروتکل‌های بارگذاری ایران و SAC
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینه‌سازی سیستم‌های کنترلی نیمه‌فعال در سازه‌ فولادی جداسازی شده با در نظرگیری محدودیت فضای حرکتی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصال خمشی نوین Tشکل تیر فولادی به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی تأثیر زمان تناوب پالس زلزله بر الگوی توزیع خرابی در سازه‌های قاب خمشی فولادی ویژه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 14, Number 29 (2020-4)


معرفی سیستم قاب سبک فولادی با استفاده از پروفیل های قوطی شکل کم ضخامت(یادداشت فنی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

واکاوی کشسان-مومسان چند خرپا دارای تغییرشکل‌های بزرگ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر سخت کننده لبه ای بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر طول تیر پیوند بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی ساده میان مرتبه مهاربندی شده واگرا تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های‌ مهاربندی y شکل مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی ویژه پس کشیده تحت خرابی پیشرونده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی پارامترهای نیاز لرزه ای ساختمان های بلند با اسکلت قاب خمشی محیطی دارای پیکربندی المان های بزرگ زیپر خمشی – محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 14, Number 28 (2020-3)


مطالعه مقایسه‌ای بین ستون‌های لوله‌ای فولادی پرشده از بتن (CFST) با مقاطع دایره‌ای و مربعی پس از آتش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل تیر مرکب پیش تنیده به روش مختلط نرمی – سختی و بهینه سازی متغیرهای طراحی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پایش سلامت سازه ها و شناسایی آسیب در آن ها توسط روش تبدیل موجک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهبود ظرفیت دوران پلاستیک اتصال لینک های خمشی متصل به ستون در قاب های مهاربندی واگرا با استفاده از اتصالات باجان کاهش یافته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی جوشکاری نقطه‌ای فولاد TRIP به صورت المان محدود و تجربی (مطالعه دوروش FSSW و RSW)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی تاثیر میراگرهای ویسکوز در بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی با کمک تحلیل شکنندگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 14, Number 27 (2020-4)


بررسی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های CFDST با هندسه منشوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار انواع دیوار برشی فولادی در قاب بتنی با اتصالات پیچی تحت شتابنگاشت زلزله
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر نوع طراحی المان زانویی مهاربند شورون در رفتار سازه و روند تشکیل مفاصل پلاستیکی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ایده قاب ساده با ستون‌های پیوندیافته به‌عنوان یک سیستم سازه‌ای فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی قابلیت اعتماد قاب های فولادی با پیوندهای نیمه سخت و تکیه گاه های کشسان دورانی در تحلیل خمیری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار غیر‌خطی استاتیکی دیوارهای برشی مرکب فولادی-بتنی همبند
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 26 (2019-10)


مقایسه عملکرد لرزه‌ای اتصالات خمشی WUF-W و RBS در ستونهای قوطی شکل تحت پروتکل های بارگذاری SAC و ATC-24
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعیین و حل معادله مشخصه کمانش خمشی سوله‌های دو دهانه با تکیه‌گاه‌های مفصلی برای حالت آزاد دربرابر حرکت جانبی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل غیرخطی پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر نهشته های سطحی و عمیق با در نظر گرفتن اثر خصوصیات ساختگاه و محتوای فرکانسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیرگذاری دینامیکی کمربند سخت کننده پیرامونی در رفتار لرزه ای ساختمان های بلند فولادی با اسکلت قاب محیطی مهاربندی شده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تجربی عملکرد لرزه ای چشمه اتصال ستونهای با مقطع جعبه ای شکل ساخته شده با اتصال کنج جوشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر انواع بازشو و سخت‌کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه‌های FGM تحت بارهای انفجاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی اثر جنس مصالح بر رفتار پس از آتش اتصالات صلب پیچی با ورق انتهایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 25 (2019-7)


بررسی نوارهای میراگرشکافدار و معرفی میراگردوگانه تی شکل شکافدار در عملکرد لرزه ای اتصال تیر به ستون (یادداشت فنی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کمانش درون صفحه ستون های سوله های مقید در برابر حرکت جانبی با روش های کارمجازی و تفاضلات محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رفتار چرخه ای اتصال تیر به ستون با میراگر میله های فولادی تسلیم شونده در برش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پاسخ لرزه ای سازه های فولادی دارای مهاربند کمانش تاب با و بدون میراگر مایع لزج تحت زلزله حوزه نزدیک و دور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینه‌سازی چندهدفه کنترل نیمه فعال سازه‌ها با استفاده از میراگرهای ویسکوز به کمک الگوریتم رقابت استعماری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر موقعیت و وضعیت هندسی بازشو درمقاومت کمانشی تیرورق‌های سوراخ‌دار با سخت‌کننده دلتا تحت تاثیر نیروی برشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

برآورد چندسطحی ضریب رفتار برای قاب‌های مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار میراگر تسلیمی لوله در لوله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 24 (2018-12)


بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی و عددی گسیختگی برش قالبی اعضای کششی فولادی با اتصالات دارای خروج از مرکزیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کنترل نیمه‌فعال فازی سازه پنج طبقه در برابر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک با کمک میراگر اصطکاکی و فعال‌کننده‌های پیزوالکتریک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ظرفیت فشاری مقاطع نبشی فولادی سرد نورد شده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پایداری ستون‌های غیرمنشوری با استفاده از ترکیب روش سری‌های توانی و بسط مک لورن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پارامتر لرزهای جابهجایی نسبی طبقات در سیستمهای فوالدی EBF با تیر پیوند متوسط بر پایه 440-FEMA با استفاده از روشهای تحلیلی موجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی ریز ساختار و عملکرد مکانیکی فولاد فوق استحکام بالای پیشرفته 1100TRIP حاصله از یک عملیات ترمومکانیکی جدید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 23 (2018-7)


تأثیر ورق های اتصال مهاربندهای فولادی همگرا بر عملکرد قاب های بتنی بهسازی شده ( یادداشت فنی )
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد چرخه‌ای اتصال تیر به ستون با نیمرخ با جان شیاردار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معادلات شیب افت برای تیر ستونهای داری نقص اولیه و اتصالات نیمه صلب با لحاظ اثرات برشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

قابلیت اطمینان ستون‌های فولادی با مقطع متغیر پیوسته به روش شبیه‌سازی زیر مجموعه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

راهکار هایی برای بهبود اتصالات ساده پیچی در برابر خرابی پیشرونده ناشی از حذف ستون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی واقع در حوزه نزدیک با درصد نامنظمی های مختلف در پلان، با استفاده از آنالیزهای IDA و MIDA
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر فاصله‌ی بین گل‌میخ‌های برشی روی عملکرد مشترک ورق فولادی و پانل بتنی در دیوارهای برشی مرکب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب‌یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه‌دوگان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 22 (2017-10)


عملکرد لرزه ای اتصالات ورق انتهایی با پیچ های بلند با حذف ورق پیوستگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی با تیرهای با مقطع کاهش یافته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی کنگره‌ ای تحت اثر بارهای انفجاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عددی قاب‌های خمشی فولادی با عملکرد بهبود یافته برشی با ایجاد شیارهایی در میانه تیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند‌های ضد کمانش دارای هسته فولادی و هسته با مصالح آلیاژ حافظه دار شکلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی مهاربندی نامتقارن با سیستم جداساز لرزه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی پایداری ورق‌ها، کمانش کلی ستون‌ها و کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی تقویت شده با ورق‌های GFRP به روش الگو‌سازی اجزاء محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 21 (2017-9)


مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کنترل نیمه فعال سازه یک درجه آزادی با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فلسفه طرح لرزه ای بهینه دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن مشارکت قاب پیرامونی در رفتار سیستم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تئوری قابلیت اطمینان لرزه‌ای سازه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر اساس نمونه‌گیری بااهمیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق و بررسی ضخامت و جهت قرارگیری الیاف در شکل پذیری و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید تقویت شده با الیاف پلیمری شیشه (GFRP)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی سختی نخستین پیوندهای سخت از پیش تاییدشده آیین نامه فولاد ایران و اثر عدم قطعیت آن بر قابلیت اعتماد قاب های فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثر کاهش مقطع مهاربند بر نمودار بار افزون قاب های فولادی با مهاربندهای همگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 20 (2017-2)


معرفی یک میراگر ابتکاری غیرفعال انرژی با مکانیزم برشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه عددی پاسخ مخازن زمینی فولادی با حرکت گهواره‌ای آزاد تحت اثر تحریک افقی زلزله
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پهنه بندی سطوح عملکرد ساختمانهای میان‌مرتبه با در نظر گرفتن اثرات زلزله‌های میدان نزدیک در گستره شهرتهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای مرکزگرا با فیوزهای توزیع شده در ارتفاع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار اتصالات BSB تحت اثر بارهای تناوبی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جدید هیبرید اینرسی دورانی اصطکاکی و مقایسه با میراگراینرسی دورانی ویسکوز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی الزامات لرزه‌ای اتصال گیردار براکت پیش‌ساخته پیچ و مهره‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 19 (2016-4)


مطالعه آزمایشگاهی رفتار شکست برش قالبی اتصال صفحات فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش میراگر اصطکاکی در بهبود عملکرد لرزه ای قابهای فولادی تا اتصالات صلب و نیمه صلب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عملکرد لرزه ای اتصالات تیربه ستون با بال سوراخ شده برای قاب های فولادی شکل پذیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده همراه با نبشیهای فوقانی و تحتانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینه سازی وزن خرپای فولادی توسط الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی، عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های غیریکسان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 18 (2015-4)


رفتار اتصالات صلب تیر به ستون فولادی با ورق انتهایی بلند تحت اثر بارهای انفجاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل تیرهای باربر فولادی سرد نورد شده تحت خمش و نیروی محوری متغیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر شرایط عملیات حرارتی دو مرحله ای در ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای TRIP
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بار کمانش خمشی ارتجاعی ستون های با مقطع متغیر در قاب های شیب دارِ آزاد در برابر حرکت جانبی با روش های تفاضلات محدود و کارمجازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

امکان‌سنجی به‌کارگیری مهاربندهای کمانش‌تاب در الگوی واگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد در سازه های قاب خمشی فولادی با اتصالات RBS
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی روش تحلیل مستقیم توسط تحلیل دینامیکی افزایشی در سازههای سنگین نفتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 17 (2015-3)


مطالعه پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختمان های میان مرتبه فولادی با اسکلت قاب لوله ای تحت اثر رکورد های حوزه نزدیک گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه روش طراحی مومسان بر پایه کارکرد برای طراحی لرزه‌ای سیستم دیوارهای برشی فولادی همبسته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر سخت‌کننده جان تیر بر رفتار اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل‌مهار عبور کننده از درون ستون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهبود شکل‌پذیری و رفتار چرخه‌ای مهاربند شکاف دار با استفاده از نبشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بکارگیری فولاد کم مقاومت به عنوان المان فدا شونده در اتصالات صلب ستون- درختی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی لرزه‌ای خستگی تجمعی چرخه پایین در اتصالات قاب خمشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل در تحلیل برخوردسازه‌های ایزوله شده توسط جداگرهای LRB
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 16 (2014-4)


مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله‌ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عملکرد لرزه‌ای اتصالات خودمحور با ابزار اصطکاکی بال پایین (BFFD)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل احتمالاتی پایداری قاب‌های فولادی ساده و دروازه‌ای با پیوندها و تکیه‌گاه‌های نرم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کاربرد آلیاژ حافظه‌دار در اتصال صلب ورق انتهایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر پوشش‌های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای سبک فولادی سردنورد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیربرخی پارامترهای جوش دراتصال گلمیخ مورد استفاده در سقف کامپوزیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی بهبود رفتار لرزه‌ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب با مهاربندی برون محور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 15 (2014-3)


بررسی تاثیر پارامترهای ورق اتصال بر عملکرد قابهای با مهاربندی همگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه عملکرد لرزهای قاب های با مهاربندی کمانش تاب و قاب های مجهز به فیوز تسلیم شونده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معرفی شاخص "عمر مفید باقی‌ مانده ساختمان" برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه‌ها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل کمانشی قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با صفحه انتهایی هم تراز تحت خمش و نیروی محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثر تأخیر زمانی در کنترل سازهها با روش تخصیص قطبها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهبود رفتار لرزه ای مهاربند دروازه ای با استفاده از المان شکل پذیر در حوزه نزدیک گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 7, Number 14 (2013-4)


Volume 7, Number 13 (2013-3)


Volume 6, Number 12 (2012-4)


Volume 6, Number 11 (2012-3)


Volume 5, Number 10 (2011-4)


Volume 5, Number 9 (2011-3)


Volume 5, Number 0 (2011-4)


Volume 4, Number 8 (2010-4)


Volume 4, Number 7 (2010-3)


Volume 3, Number 6 (2009-4)


Volume 3, Number 5 (2009-3)


Volume 2, Number 4 (2008-10)


Volume 2, Number 3 (2008-7)


Volume 2, Number 2 (2008-4)


Volume 1, Number 1 (2005-12)


ارزیابی پارامتریک عملکردلرزه ای قابهای فولادی خمشی بلند مرتبه با دیواربرشی بتنی برپایه روش طراحی براساس عملکرد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]