نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول: مجید صادق آذر
سردبیر: فرهاد دانشجو
 • علی اکبر آقاکوچک (دانشگاه تربیت مدرس)
 • مجتبی ازهری (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • اباذر اصغری (دانشگاه صنعتی ارومیه)
 • مجید جمال امیدی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • فرهاد دانشجو (دانشگاه تربیت مدرس)
 • محمد رضائی پژند (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • مجید صادق آذر (دانشگاه تهران)
 • بهروز عسگریان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 • نادر فنائی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 • محسن گرامی (دانشگاه سمنان)
 • فرشید مالک قاینی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • شروین ملکی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • سیدرسول میرقادری (دانشگاه تهران)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد:
http://journalisss.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب