Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Structure & Steel

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولادVolume 1398, Number 25 (2018-6)


Volume 1397, Number 24 (2019-1)


ارزیابی ریز ساختار و عملکرد مکانیکی فولاد فوق استحکام بالای پیشرفته 1100TRIP حاصله از یک عملیات ترمومکانیکی جدید
[Abstract-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی و عددی گسیختگی برش قالبی اعضای کششی فولادی با اتصالات دارای خروج از مرکزیت
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله
[Abstract-FA] | [XML]

کنترل نیمه‌فعال فازی سازه پنج طبقه در برابر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک با کمک میراگر اصطکاکی و فعال‌کننده‌های پیزوالکتریک
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی پارامتر لرزه‌ای سیستم‌های مهاربندی فولادی EBF با تیر پیوند متوسط بر پایه FEMA-440 با استفاده از روش‌های تحلیلی موجود
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی پایداری ستون‌های غیرمنشوری با استفاده از ترکیب روش سری‌های توانی و بسط مک لورن
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی ظرفیت فشاری مقاطع نبشی فولادی سرد نورد شده
[Abstract-FA] | [XML]

بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)
[Abstract-FA] | [XML]

Volume 1397, Number 23 (2018-7)


تأثیر ورق های اتصال مهاربندهای فولادی همگرا بر عملکرد قاب های بتنی بهسازی شده ( یادداشت فنی )
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد چرخه‌ای اتصال تیر به ستون با نیمرخ با جان شیاردار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معادلات شیب افت برای تیر ستونهای داری نقص اولیه و اتصالات نیمه صلب با لحاظ اثرات برشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

قابلیت اطمینان ستون‌های فولادی با مقطع متغیر پیوسته به روش شبیه‌سازی زیر مجموعه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

راهکار هایی برای بهبود اتصالات ساده پیچی در برابر خرابی پیشرونده ناشی از حذف ستون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی واقع در حوزه نزدیک با درصد نامنظمی های مختلف در پلان، با استفاده از آنالیزهای IDA و MIDA
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر فاصله‌ی بین گل‌میخ‌های برشی روی عملکرد مشترک ورق فولادی و پانل بتنی در دیوارهای برشی مرکب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب‌یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه‌دوگان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1396, Number 22 (2017-10)


عملکرد لرزه ای اتصالات ورق انتهایی با پیچ های بلند با حذف ورق پیوستگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی با تیرهای با مقطع کاهش یافته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی کنگره‌ ای تحت اثر بارهای انفجاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عددی قاب‌های خمشی فولادی با عملکرد بهبود یافته برشی با ایجاد شیارهایی در میانه تیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند‌های ضد کمانش دارای هسته فولادی و هسته با مصالح آلیاژ حافظه دار شکلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی مهاربندی نامتقارن با سیستم جداساز لرزه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی پایداری ورق‌ها، کمانش کلی ستون‌ها و کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی تقویت شده با ورق‌های GFRP به روش الگو‌سازی اجزاء محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1396, Number 21 (2017-9)


مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کنترل نیمه فعال سازه یک درجه آزادی با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فلسفه طرح لرزه ای بهینه دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن مشارکت قاب پیرامونی در رفتار سیستم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تئوری قابلیت اطمینان لرزه‌ای سازه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر اساس نمونه‌گیری بااهمیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق و بررسی ضخامت و جهت قرارگیری الیاف در شکل پذیری و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید تقویت شده با الیاف پلیمری شیشه (GFRP)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی سختی نخستین پیوندهای سخت از پیش تاییدشده آیین نامه فولاد ایران و اثر عدم قطعیت آن بر قابلیت اعتماد قاب های فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثر کاهش مقطع مهاربند بر نمودار بار افزون قاب های فولادی با مهاربندهای همگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1395, Number 20 (2017-3)


معرفی یک میراگر ابتکاری غیرفعال انرژی با مکانیزم برشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه عددی پاسخ مخازن زمینی فولادی با حرکت گهواره‌ای آزاد تحت اثر تحریک افقی زلزله
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پهنه بندی سطوح عملکرد ساختمانهای میان‌مرتبه با در نظر گرفتن اثرات زلزله‌های میدان نزدیک در گستره شهرتهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای مرکزگرا با فیوزهای توزیع شده در ارتفاع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار اتصالات BSB تحت اثر بارهای تناوبی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جدید هیبرید اینرسی دورانی اصطکاکی و مقایسه با میراگراینرسی دورانی ویسکوز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی الزامات لرزه‌ای اتصال گیردار براکت پیش‌ساخته پیچ و مهره‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1395, Number 19 (2016-5)


مطالعه آزمایشگاهی رفتار شکست برش قالبی اتصال صفحات فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش میراگر اصطکاکی در بهبود عملکرد لرزه ای قابهای فولادی تا اتصالات صلب و نیمه صلب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عملکرد لرزه ای اتصالات تیربه ستون با بال سوراخ شده برای قاب های فولادی شکل پذیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده همراه با نبشیهای فوقانی و تحتانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهینه سازی وزن خرپای فولادی توسط الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی، عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های غیریکسان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1394, Number 18 (2015-5)


رفتار اتصالات صلب تیر به ستون فولادی با ورق انتهایی بلند تحت اثر بارهای انفجاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل تیرهای باربر فولادی سرد نورد شده تحت خمش و نیروی محوری متغیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر شرایط عملیات حرارتی دو مرحله ای در ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای TRIP
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بار کمانش خمشی ارتجاعی ستون های با مقطع متغیر در قاب های شیب دارِ آزاد در برابر حرکت جانبی با روش های تفاضلات محدود و کارمجازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

امکان‌سنجی به‌کارگیری مهاربندهای کمانش‌تاب در الگوی واگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد در سازه های قاب خمشی فولادی با اتصالات RBS
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی روش تحلیل مستقیم توسط تحلیل دینامیکی افزایشی در سازههای سنگین نفتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1394, Number 17 (2015-4)


مطالعه پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختمان های میان مرتبه فولادی با اسکلت قاب لوله ای تحت اثر رکورد های حوزه نزدیک گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توسعه روش طراحی مومسان بر پایه کارکرد برای طراحی لرزه‌ای سیستم دیوارهای برشی فولادی همبسته
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر سخت‌کننده جان تیر بر رفتار اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل‌مهار عبور کننده از درون ستون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهبود شکل‌پذیری و رفتار چرخه‌ای مهاربند شکاف دار با استفاده از نبشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بکارگیری فولاد کم مقاومت به عنوان المان فدا شونده در اتصالات صلب ستون- درختی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی لرزه‌ای خستگی تجمعی چرخه پایین در اتصالات قاب خمشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل در تحلیل برخوردسازه‌های ایزوله شده توسط جداگرهای LRB
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1393, Number 16 (2014-5)


مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله‌ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عملکرد لرزه‌ای اتصالات خودمحور با ابزار اصطکاکی بال پایین (BFFD)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل احتمالاتی پایداری قاب‌های فولادی ساده و دروازه‌ای با پیوندها و تکیه‌گاه‌های نرم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کاربرد آلیاژ حافظه‌دار در اتصال صلب ورق انتهایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر پوشش‌های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای سبک فولادی سردنورد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیربرخی پارامترهای جوش دراتصال گلمیخ مورد استفاده در سقف کامپوزیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آزمایشگاهی بهبود رفتار لرزه‌ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب با مهاربندی برون محور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1393, Number 15 (2014-4)


بررسی تاثیر پارامترهای ورق اتصال بر عملکرد قابهای با مهاربندی همگرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه عملکرد لرزهای قاب های با مهاربندی کمانش تاب و قاب های مجهز به فیوز تسلیم شونده
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معرفی شاخص "عمر مفید باقی‌ مانده ساختمان" برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه‌ها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل کمانشی قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با صفحه انتهایی هم تراز تحت خمش و نیروی محوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثر تأخیر زمانی در کنترل سازهها با روش تخصیص قطبها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهبود رفتار لرزه ای مهاربند دروازه ای با استفاده از المان شکل پذیر در حوزه نزدیک گسل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1392, Number 14 (2013-5)


Volume 1392, Number 13 (2013-4)


Volume 1391, Number 12 (2012-5)


Volume 1391, Number 11 (2012-4)


Volume 1390, Number 10 (2011-5)


Volume 1390, Number 9 (2011-4)


Volume 1390, Number 0 (2011-5)


Volume 1389, Number 8 (2010-5)


Volume 1389, Number 7 (2010-4)


Volume 1388, Number 6 (2009-5)


Volume 1388, Number 5 (2009-4)


Volume 1387, Number 4 (2008-11)


Volume 1387, Number 3 (2008-8)


Volume 1387, Number 2 (2008-5)


Volume 1384, Number 1 (2006-1)


ارزیابی پارامتریک عملکردلرزه ای قابهای فولادی خمشی بلند مرتبه با دیواربرشی بتنی برپایه روش طراحی براساس عملکرد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]